TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1158/CT-TTHT
V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 1 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Hải Đăng
Địa chỉ: 666/64/30 Đường 3/2 P.14, Quận 10
Mã số thuế: 0304046704

Trả lời văn thư số 01.12-HD/2014 ngày25/12/2014 của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP cóý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

+ Tại Điểm d, Khoản 1, Điều 9 quyđịnh thuế suất 0% áp dụng đối với:

“Dịch vụ của ngành hàng không, hànghải cung cấp trực tiếp cho tổ chức ở nước ngoài hoặc thông qua đại lý, bao gồm:

Các dịch vụ của ngành hàng hải ápdụng thuế suất 0%: Dịch vụ lai dắt tàu biển; hoa tiêu hàng hải; cứu hộ hànghải; cầu cảng, bến phao; bốc xếp; buộc cởi dây; đóng mở nắp hầm hàng; vệ sinhhầm tàu; kiểm đếm, giao nhận; đăng kiểm”.

+ Tại Điểm d2, Khoản 2, Điều 9 quy địnhdịch vụ của ngành hàng hải áp dụng thuế suất 0% thực hiện tại khu vực cảng vàđáp ứng các điều kiện sau:

“- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ vớitổ chức ở nước ngoài, người đại lý tàu biển hoặc yêu cầu cung ứng dịch vụ củatổ chức ở nước ngoài hoặc người đại lý tàu biển;

- Có chứng từ thanh toán dịch vụ quangân hàng của tổ chức ở nước ngoài hoặc có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngânhàng của người đại lý tàu biển cho cơ sở cung ứng dịch vụ hoặc các hình thứcthanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng”.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng vớikhách hàng ở nước ngoài để cung cấp dịch vụ “kiểm tra thiết bị vô tuyến điệnGMDSS và thiết bị ghi dữ liệu hành trình (VDR)” cho các tàu nước ngoài neo đậutại các cảng biển thuộc lãnh thổ Việt Nam thì dịch vụ kiểm định này của Công tylà dịch vụ xuất khẩu, được áp dụng thuế suất 0% nếu đáp ứng điều kiện được quyđịnh tại Điểm d2, Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Quận 10;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
131-2015 VNNT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga