TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1158/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục nhập khẩu đối với ôtô NK tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Bình Định

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 157/HQBĐ-NV ngày 22/2/2006 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định về thủ tục hải quan đối với ôtô nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a, khoản 3, Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ;

Căn cứ quy định tại công văn số 45/UBND-TM ngày 10/1/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc duyệt kế hoạch nhập khẩu phương tiện vận tải chuyển tạo tài sản cố định;

Tổng cục Hải quan chấp thuận cho phép Công ty liên doanh sản xuất ô tô JRD - Việt Nam có trụ sở đóng tại tỉnh Phú Yên được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu đối với lô hàng 01 chiếc xe ôtô buýt 28 chỗ ngồi nhập khẩu qua cảng Cát Lái về làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan tỉnh Phú Yên.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Định và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp, giám sát chặt chẽ trong quá trình làm thủ tục chuyển cửa khẩu cho chiếc xe ôtô buýt nói trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP.HCM; (để phối hợp thực hiện)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu