BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1158/TCT-PCCS
V/v: chứng từ đối với các khoản chiết khấu

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2007

Kínhgửi: Công ty Kimberly - Clark Vietnam Ltd

Trả lời công văn ngày 12/1/2007 củaCông ty Kimberly - Clark Vietnam Ltd về chứng từ cho các khoản chiết khấu vàtiền lãi cho các khoản ký quỹ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về trường hợp bán đúng giá hưởnghoa hồng:

Theo hướng dẫn tại điểm 5.7, MụcIV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật thuế giá trị gia tăng thì trường hợp Công ty Kimberly - ClarkVietnam Ltd chi tiền hoa hồng cho đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng thì khinhận tiền hoa hồng của Công ty, đại lý phải lập hóa đơn GTGT; đại lý phải kêkhai nộp thuế GTGT đối với tiền hoa hồng nhận được.

2. Về chiết khấu thương mại:

Theo hướng dẫn tại điểm 5.5, MụcIV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính thìtrường hợp Công ty thực hiện giảm giá cho khách hàng căn cứ vào số lượng, doanhsố hàng hóa, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá củahàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lầnmua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trên hóa đơn phải ghi rõ số hóa đơn của hànghóa đã bán được giảm và số tiền được giảm giá.

Trường hợp Công ty chi giảm giábằng tiền thì Công ty lập phiếu chi tiền ghi rõ tiền chi giảm giá cho các lôhàng đã xuất bán theo hóa đơn bán hàng số, ngày, tháng, năm, bên khách hàng khinhận tiền thì lập phiếu thu tiền.

3. Về chiết khấu thanh toán đúnghạn: thanh toán tiền lãi cho các khoản ký quỹ của khách hàng:

Trường hợp Công ty chi thưởng bằngtiền cho việc thanh toán đúng hạn và trả lãi cho các khoản ký quỹ của kháchhàng thì khi chi tiền Công ty lập phiếu chi tiền, khi khách hàng nhận tiền thìlập phiếu thu tiền.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyđược biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT Bình Dương
- Vụ PC
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỜNG
Phạm Duy Khương