BỘ TÀI CHÍNH
--------
V/v: Gia hạn nộp thuế xuất khẩu quặng sắt limonit
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:
- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai;
- Công ty cổ phần khai khoáng Minh Đức.

Căn cứ quy định của Điều 49, Điều 50 Luật Quản lý thuế được sửa đổi bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ quy định của Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;
Thực hiện ý kiến chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6058/VPCP-KTTH ngày 08/8/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế xuất khẩu quặng limonit (theo đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 8975/BTC-CST ngày 03/7/2014);
Để tạo điều kiện cho Công ty cổ phần khai khoáng Minh Đức thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy tuyển quặng sắt khu vực Núi 300, xã Hưng Thịnh, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái và xuất khẩu quặng sắt limonit Quý Xa theo phương thức đổi đối lưu lấy thiết bị tuyển quặng chất lượng cao với Công ty TNHH Thương mại Dịch Sơn Hà Khẩu, Trung Quốc theo đề nghị tại công văn số 54/KS-MĐ ngày 30/6/2014 và công văn số 56/KS-MĐ ngày 01/7/2014 của Công ty cổ phần khai khoáng Minh Đức;
Bộ Tài chính thông báo:
1. Các lô hàng quặng sắt limonit xuất khẩu của Công ty cổ phần khai khoáng Minh Đức được gia hạn nộp thuế xuất khẩu 8 tháng kể từ ngày 08/8/2014 với số lượng xuất khẩu là 610.000 tấn quặng sắt limonit có độ ẩm tự nhiên (tương đương với 500.000 tấn quặng sắt limonit đã quy khô theo Hợp đồng thương mại số 21/2012/HĐ-TM ).
2. Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan có trách nhiệm lập phiếu theo dõi số lượng quặng sắt limonit xuất khẩu từ ngày 08/8/2014 của Công ty cổ phần khai khoáng Minh Đức trong thời gian được gia hạn, thực hiện trừ lùi đảm bảo không gia hạn vượt quá số lượng quặng sắt limonit xuất khẩu nêu tại khoản 1 công văn này.
3. Hồ sơ gia hạn nộp tiền thuế xuất khẩu thực hiện theo quy địnhtài khoản 2 Điều 133 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu và văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). Công ty cổ phần khai khoáng Minh Đức không bị phạt chậm nộp tính trên số tiền thuế nợ trong thời gian gia hạn nộp thuế.

>> Xem thêm:  UBND xã có thẩm quyền thu hồi đất trong trường hợp nào ? Mức tiền bồi thường trong thu hồi đất ?

Bộ Tài chính thông báo để Công ty cổ phần khai khoáng Minh Đức được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (PXNK).
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

>> Xem thêm:  Có được bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất không ? Thủ tục khi tiến hành thu hồi đất ?