BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11586/QLD-CL
V/v công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và Eu-GMP (Đợt 22)

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫnđấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế và Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày28/6/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở ytế;

Thực hiện Thông tư số 36/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 11/11/2013 của liên BộY tế - Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốctrong các cơ sở y tế và Thông tư số 37/2013/TT-BYT ngày 11/11/2013 của Bộ Y tếhướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Công bố Danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S - GMP vàEU -GMP (Đợt 22).

2. Rút tên ra khỏi Danh sách cơ sởsản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP đối với các cơ sở sản xuất đạt tiêuchuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP đối với các cơ sở sản xuất đã hết hiệu lực GMP quá 03tháng (Giấy chứng nhận GMP có hết hiệu lực kể từ ngày 08/04/2014 trở về trước,và cho tới thời điểm hiện tại (08/07/2014) chưa tiến hành nộp lại giấy chứngnhận mới).

3. Điều chỉnh các nội dung sau khi thẩm định hồ sơ giải trình của cáccông ty như sau:

- Công ty CSL Behring LLC (đã công bố đợt 8) điều chỉnh địa chỉ thành “P.O. Box 511, Kankakee, IL 60901, US License #1767”.

4. Danh sách cập nhật cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP vàEU-GMP tổng hợp từ đợt 1 đến đợt 22 được đăng tải trên trang thông tin điện tửcủa Cục Quản lý dược - Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn - Mục Quản lý giáthuốc/TT về đấu thầu thuốc).

5. Trong trường hợp cơ sở sản xuất có tên đồng thời trong “Danh sách cơsở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP, EU-GMP”; và “Danh sách hồ sơ đềnghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP, EU-GMP không đạtyêu cầu”, “Danh sách hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩnPIC/S-GMP, EU-GMP phải bổ sung giải trình” thì cơ sở sản xuất đáp ứng các yêucầu đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP, EU-GMP với phạm vi chứng nhận được công bố tạiDanh sách cập nhật cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP.

Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thôngbáo thông tin trên với các cơ sở y tế trên địa bàn để các cơ sở thực hiện côngtác đấu thầu thuốc theo đúng quy định.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Cục Quân Y - Bộ quốc phòng;
- Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải;
- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Website Cục Quản lý Dược;
- Lưu: VT, CL (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông