TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 1159/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu

TP.HCM, ngày 25 tháng 2 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thiết kế Chuo Senko Việt Nam.
Địa chỉ: tầng 19 Toà nhà Fideco, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1.
Mã Số Thuế: 0301941610.

Trảlời văn thư số CSV- 01/2014/FN ngày 3/01/2014 của Công ty về thuế nhà thầu; CụcThuế TP có ý kiến như sau:

Căncứ Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoàikinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhàthầu) quy định đối tượng không áp dụng:

“Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấpvà tiêu dùng ngoài Việt Nam.”

Trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thiếtthiết kế, sản xuất lắp đặt bảng cáo ngoài trời tại Campuchia cho Công ty FujiXerox Việt Nam, Công ty ký hợp đồng thuê Công ty Chuo SenKo Cambodia (trụ sởtại Campuchia) thực hiện công đoạn sản xuất và lắp đặt bảng quảng cáo ngoàitrời tại Campuchia thì Công ty Chuo SenKo Cambodia không thuộc đối tượng chịuthuế nhà thầu theo hướng dẫn nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Pháp chế;
- P.Kiểm tra số 2;
- Lưu: (HC,TTHT).
65- 2508/2014/tttg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga