BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1159/TCT-CS
V/v trả lời CS thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre
(Số 75, Đường 30/4, Phường 3, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre)

Trảlời công văn số 121/CV-XNK ngày 18/3/2013 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu BếnTre đề nghị hướng dẫn về việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Do tạicông văn hỏi của Công ty mới chỉ nêu các ưu đãi về thuế TNDN mà không nêu cụ thểCông ty đang được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo điều kiện thực tế đáp ứng nào.Mặt khác, theo công văn số 121/CV-XNK ngày 18/3/2013 của Công ty thì đến cuối nămtài chính 2011 khi quyết toán thuế TNDN có lập thủ tục chuyển đổi ưu đãi theoThông tư số 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính, tuy nhiên tại côngvăn hỏi của Công ty cũng không nêu cụ thể ngoài việc bị chấm dứt ưu đãi về thuếTNDN theo tỷ lệ xuất khẩu thì Công ty có còn đáp ứng điều kiện ưu đãi nào khácvề thuế TNDN hay không (ví dụ như điều kiện ưu đãi về địa bàn, ngành nghề, sốlao động ...) và cũng chưa nêu Công ty lựa chọn chuyển đổi ưu đãi theo văn bảncụ thể nào do đó Tổng cục Thuế thấy rằng chưa có đầy đủ cơ sở và căn cứ để khẳngđịnh nội dung công văn trả lời của Cục thuế tỉnh Bến Tre là đúng hay không.

Đềnghị Công ty căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 củaBộ Tài chính, đối chiếu với thực tế các điều kiện mà Công ty đáp ứng và liên hệtrực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn xác định cụ thể ưu đãivề thuế TNDN cho phù hợp.

Tổngcục Thuế trả lời để Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bến Tre;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT; CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường