BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1159/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế Tỉnh Kiên Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 151/CT-KTT ngày04/3/2010 của Cục thuế Tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế. Vềvấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về việc miễn giảm thuế TNDN:

Tại Điểm 2.6.a Mục I Phần H và Điểm 5, 6 Mục V Phần C Thôngtư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CPngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtThuế TNDN quy định:

"2.6. Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không ápdụng đối với:

a) Các khoản thu nhập khác quy định tại mục V Phần C Thôngtư này.

"V Thu nhập khác:

5. Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn bao gồm: lãitiền gửi tại các tổ chức tín dụng, lãi cho vay vốn dưới mọi hình thức theo quyđịnh của pháp luật, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồngcho vay vốn.

6. Thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ; Lãi về chênh lệch tỷ giáhối đoái thực tế phát sinh trong kỳ của hoạt động sản xuất kinh doanh (khôngbao gồm lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cógốc ngoại tệ cuối năm tài chính, lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quátrình đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn trước hoạt động sản xuất kinhdoanh)."

Căn cứ các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp có cáckhoản thu nhập khác như thu nhập từ tiền lãi cho vay, thu từ chênh lệch tỷ giáthì các khoản thu nhập này không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN.

2) Về kê khai doanh thu tính thuế của hoạt động xây nhà đểbán:

Tại Điểm 2.13 Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGTvà hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT quy định:

"Trường hợp cơ sở kinh doanh bất động sản, xây dựng cơsở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiếnđộ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì khi thu tiền,cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn GTGT. Trên hóa đơn ghi rõ số tiền thu, giáđất được giảm trừ trong doanh thu tính thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, số thuếGTGT. Giá đất được trừ tính theo tỷ lệ (%) của số tiền thu theo tiến độ thựchiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng với giá đất được tính trừtại thời điểm chuyển nhượng (thời điểm thu tiền lần đầu theo tiến độ) theo quyđịnh."

Căn cứ quy định trên, trường hợp các doanh nghiệp có hoạtđộng xây dựng nhà để bán thực hiện thu trước tiền của khách theo từng lần thìkhi thu tiền, doanh nghiệp phải lập hoá đơn GTGT theo quy định.

3) Về mức thuế suất thuế GTGT:

Tại Điểm 2 Mục I Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGTvà hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT quy định:

"2. Thời điểm xác định thuế GTGT như sau:

- Đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữuhoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền haychưa thu được tiền."

Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp thực hiện việcmua bán các loại hàng hoá thuộc nhóm được giảm 50% thuế suất thuế GTGT nhưngchưa xuất hoá đơn trong năm 2009 thì kể từ 01/01/2010, doanh nghiệp phải xuấthoá đơn theo thuế suất được quy định tại Mục II Phần B Thông tư số129/2008/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp sau ngày 01/01/2010, doanh nghiệp xuất hoá đơn vớithuế suất đã được giảm 50% thì doanh nghiệp phải điều chỉnh lại theo hướng dẫntại Điểm 2.9 Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên.

Những nội dung hướng dẫn trên đã được quy định trong các vănbản quy phạm pháp luật hoặc đã được hướng dẫn cụ thể trong các văn bản hướngdẫn chung của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Đề nghị Cục thuế nghiên cứu kỹ đểhướng dẫn doanh nghiệp theo các trường hợp cụ thể đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Kiên Giang biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC- BTC;
- Vụ PC- TCT;
- Đại diện VP TCT tại TPHCM;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương