BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1159/TCT-TTr
V/v xử lý phạt thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2007

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 383/CT-TTr1 ngày 22/01/2007của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc xử phạt thuế TNDN đối với Công tyTNHH Cung ứng và dịch vụ Dầu khí (gọi tắt là PSSC), Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại khoản 1, Điều 3 (Thời hiệu xử phạt vi phạmhành chính) Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ về xử phạtvi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế qui định: “Thời hiệu xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực thuế là hai năm kể từ ngày hành vi vi phạm hành chínhđược thực hiện. Đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đượcxác định là hành vi trốn thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đượcthực hiện theo quy định tại các Luật, Pháp lệnh về Thuế”.

- Khoản 4, Điều 29 Luật thuế TNDN ngày 10/5/1997qui định: “Nếu phát hiện và kết luận có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn vềthuế, cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu tiền thuế, tiền phạt hoặc hoàn trảtiền thuế trong thời hạn năm năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện cósự khai man thuế, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế; Trong trường hợp cơ sở kinhdoanh không đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế thì thời hạn truy thu tiềnthuế, tiền phạt được tính từ ngày cơ sở kinh doanh bắt đầu hoạt động.”

- Khoản 1, Điều 55 Pháp lệnh xử lý vi phạm hànhchính số 44/2002/PL-UBTVQH10 qui định : "Khi phát hiện vi phạm hành chínhthuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền xử phạt đang thi hành côngvụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt theo thủ tục đơn giản”.

- Khoản 1, Điều 56 (Quyết định xử phạt) Pháplệnh xử lý vi phạm hành chính qui định: "Thời hạn ra quyết định xử phạt là10 ngày, kể từ ngày lập biên bản về vi phạm hành chính, đối với vụ vi phạm hànhchính có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn quyết định xử phạt là 30 ngày.Trong trường hợp xét cần có thêm thời gian để chứng minh, thu nhập chứng cứ thìngười có thẩm quyền phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản đểxin gia hạn; việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30ngày. Quá thời hạn nói trên, người có thẩm quyền xử phạt không được ra quyết địnhxử phạt, trừ trường hợp xử phạt trục xuất; trong trường hợp không ra quyết địnhxử phạt thì vẫn có thể áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả qui định tạikhoản 3, Điều 12 của Pháp lệnh này và tịch thu tang vật vi phạm hành chính thuộcloại cấm lưu hành.

Người có thẩm quyền xử phạt nếu có lỗi trongviệc để quá thời hạn mà không ra quyết định xử phạt thì bị xử lý theo quy địnhtại Điều 121 của Pháp lệnh này ".

Hành vi vi phạm của Công ty PSSC. Xét theo nộidung vụ việc thì Công ty PSSC có hành vi trốn thuế GTGT và thuế TNDN được thểhiện tại biên bản vi phạm hành chính lập ngày 27/9/2002 và hành vi trốn thuếnày phải bị xử phạt theo qui định.

Căn cứ các qui định trên và hành vi vi phạm củaCông ty PSSC đã được phát hiện theo biên bản lập ngày 27/9/2002 nhưng đến nayCục thuế chưa ra quyết định xử phạt thì đã hết thời hạn xử phạt thuế TNDN năm2001.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương