BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11595/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục xuất khẩu cá tra

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Ban Quản lý rủi ro hải quan;
- Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 104/HHCTVN .14-VP và số 105/HHCTVN.14-VP ngày 26/8/2014 của Hiệp hội Cá tra Việt Nam (có gửi cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các Chi cục Hải quan cửa khẩu) về việc thông báo mẫu dấu, chữ ký xác nhận đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra, danh sách doanh nghiệp xuất khẩu cá tra theo quy định tại Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ và Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra.

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 7 và điểm c khoản 3 Điều 10 Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Khi tiếp nhận đăng ký tờ khai, yêu cầu người khai hải quan nộp bản chính (nếu xuất khẩu một lần), hoặc xuất trình bản chính (nếu xuất khẩu nhiều lần, để cấp phiếu theo dõi trừ lùi) Giấy đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá tra theo mẫu quy định tại Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có xác nhận của Hiệp hội Cá tra Việt Nam.

2. Ban Quản lý rủi ro hải quan có trách nhiệm xây dựng tiêu chí quản lý rủi ro đối với các lô hàng sản phẩm cá tra xuất khẩu để kiểm soát điều kiện xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp theo chức năng được phân công.

3. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan có trách nhiệm thống kê, báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 10 Nghị định số 36/2014/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ;
- Lưu: VT, GSQL (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Những giấy tờ cần thiết trong hợp đồng mua bán đất ? Mức thuế phải nộp khi mua bán đất đai ?

>> Xem thêm:  Thủ tục mua bán đất vườn liền kề ? Thủ tục bán đất quy hoạch tại khu đô thị ?