Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 11597 TC/ĐT NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2002
VỀ VIỆC ỨNG TRƯỚC KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2003

Kínhgửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

Tổng công ty 91, cơ quanTrung ương các Đoàn thể.

-UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để chủ động về vốn chocác dự án thuộc kế hoạch năm 2003 triển khai và thi công liên tục ngay từ đầunăm, trong khi chờ quyết định giao kế hoạch chính thức năm 2003, Bộ Tài chínhchủ trương ứng trước một phần kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN năm 2003 như sau:

1. Đối tượng là các dự án quan trọng, cấp bách, đặc biệt làdự án đê điều, thuỷ lợi vượt lũ đang thi công liên tục chuyển tiếp từ năm 2002sang năm 2003, cần có vốn thanh toán ngay từ đầu năm 2003 và được các Bộ, ngành(đối với các dự án Trung ương) và các Sở, Ban, ngành địa phương (đối với các dựán địa phương) cam kết bố trí trong kế hoạch năm 2003.

2. Mức vốn ứng tương đương với số vốn cần thanh toán trongtháng 01 tháng 02 năm 2003 của các dự án.

3. Phương thức tiến hành:

- Đối với các dự án thuộc các Bộ, ngành TW quản lý:

+ Căn cứ vào tiến độ thực hiện, dự kiến kế hoạch 2003 củacác dự án thuộc đối tượng nêu trên, các Bộ, ngành lập nhu cầu vốn ứng trước củatừng dự án gửi Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư) trong tháng 10/2002.

+ Bộ Tài chính xem xét, thông báo mức vốn ứng trong tháng 11/2002 và chuyển tiền sang Khobạc nhà nước để thanh toán cho các dự án. Cơ chế thanh toán theo quy định hiệnhành.

+ Khi được Nhà nước giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư XDCB năm2001, các Bộ, ngành chịu trách nhiệm bố trí kế hoạch cho các dự án được ứng vốntối thiểu phải bằng số vốn ứng.

- Đối với các dự án thuộc địa phương quản lý:

+ Căn cứ vào tiến độ thực hiện, dự kiến kế hoạch 2003 củacác dự án thuộc đối tượng nêu trên, các Sở, Ban, ngành (được UBND tỉnh, thànhphố giao kế hoạch) lập nhu cầu vốn ứng trước của từng dự án gửi Sở Tài chính -Vật giá trong tháng 10/2002.

+ Sở Tài chính - Vật giá xem xét, thông báo mức vốn ứng trong tháng 11/2002 và chuyển tiền sang Khobạc nhà nước để thanh toán. Cơ chế thanh toán theo quy định hiện hành. Đối vớicác tỉnh sau khi cân đối nguồn vốn ứng nếu có khó khăn thì báo cáo Bộ Tài chínhgiải quyết.

+ Khi được giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư XDCB năm 2003, cácSở, Ban, ngành chịu trách nhiệm bố trí kế hoạch cho các dự án được ứng vốn tốithiểu phải bằng số vốn ứng.

4. Phương pháp ứng vốn:

- Quan hệ giữa cơ quan Tài chính và Kho bạc nhà nước; khicấp vốn ứng trước sang KBNN, cơ quan Tài chính làm thủ tục chi trước dự toán năm 2003 (tài khoản 303) mà không làm thủtục thu hồi tạm ứng.

- Quan hệ giữa cơ quan Tài chính và dự án: vốn ứng trướcđược tính vào vốn cấp thuộc kế hoạch 2003 và được cơ quan Tài chính thông báorõ trong kế hoạch thanh toán vốn năm 2003. Trường hợp dự án không được bố tríkế hoạch 2003 hoặc bố trí kế hoạch thấphơn số vốn ứng thì cơ quan Tài chính trừ vào tổng mức kế hoạch của Bộ, ngành(đối với các dự án Trung ương) và Sở, Ban, ngành địa phương (đối với các dự ánđịa phương).

5. Thời gian thực hiện trong quý IV/2002. Bộ Tài chính và SởTài chính - Vật giá chuyển vốn ứng sang Kho bạc nhà nước trong tháng 12/2002.

Đối với các dự án cần thiết cấp bách có chủ trương của Chínhphủ phải khởi công trong năm 2002 hoặc phải đẩy mạnh tiến độ mà kế hoạch đầunăm chưa bố trí vốn hoặc bố trí chưa đủ, các Bộ, ngành báo cáo Bộ Tài chính đểgiải quyết.