BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 115TCT/NV3
V/v thuế GTGT đối với máy chiếu phim nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Công ty xuất nhập khẩu vật tư điện ảnh Video (Bộ Văn hoá-Thông tin )

Trả lời công văn số 309/VTĐA ngày 14/11/2002 của Công ty XNK vật tư điện ảnh video về việc không thu thuế GTGT thiết bị chiếu phim nhập khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; mục II, phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính, thì: Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được, cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thì không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng tại khâu nhập khẩu.

Đối chiếu với quy định trên thì lô hàng máy chiếu phim do ông ty XNK vật tư điện ảnh video nhập khẩu cung cấp cho Trung tâm kỹ thuật điện ảnh Việt Nam (không phải là doanh nghiệp) phải nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Tổng cục thuế trả lời để ông ty XNK vật tư điện ảnh video được biết./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An