BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 116/BXD-KHCN
V/v: áp dụng tiêu chuẩn thép xây dựng cho công trình Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn.

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần than - điện NôngSơn.

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 252/V .NSCP - ĐTXD ngày 08tháng 4 năm 2009 của Công ty Cổ phần than - điện Nông Sơn về việc áp dụng tiêuchuẩn thép trong quá trình nghiệm thu. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Điều 24 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004của Chính phủ quy định nội dung nghiệm thu công việc xây dựng. Theo đó, các quychuẩn và tiêu chuẩn được áp dụng được sử dụng làm căn cứ nghiệm thu công việcxây dựng.

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng là các quy chuẩn,tiêu chuẩn được chủ đầu tư lựa chọn và ghi trong nội dung thiết kế cơ sở của dựán và hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 7,Điều 15 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ.

- Việc sử dụng tiêu chuẩn TCVN 1651:1985 vẫn đảm bảo phù hợpvới Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép hiện hành của ViệtNam TCXDVN 356:2005./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Trung Hoà