BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 116/BXD-KHCN
V/v: Trả lời chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn JG 171-2005 của Trung Quốc.

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật TTC.

BộXây dựng đã nhận được Công văn số 03/2009/CV-TTC ngày 4 tháng 3 năm 2009 củaCông ty TNHH Thương mại kỹ thuật TTC xin ý kiến chấp thuận áp dụng Tiêu chuẩnTrung Quốc JG 171-2005: “Đầu nối cốt thép dập tù ren thẳng” cho dự án Trung tâmsản xuất và phát triển phần mềm TTC tại lô B1A cụm tiểu thủ công nghiệp và côngnghiệp nhỏ Quận Cầu Giấy – Hà Nội.

Căncứ các quy định tại "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài tronghoạt động xây dựng ở Việt nam" do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết địnhsố 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

-Chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn Trung Quốc JG 171-2005: “Đầu nối cốt thép dập tùren thẳng” do chủ đầu tư áp dụng cho dự án Trung tâm sản xuất và phát triểnphần mềm TTC, tại lô B1A cụm tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ Quận CầuGiấy – Hà Nội. Việc áp dụng tiêu chuẩn này phải đảm bảo tính đồng bộ từ khâuthiết kế, thi công và nghiệm thu công trình.

BộXây dựng thông báo để Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật TTC nghiên cứu thựchiện.

Nơi nhận:
-Như trên
-Lưu VP, Vụ KHCN&MT

TL. BỘ TRƯỞNGVỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MTTS Nguyễn Trung Hoà