BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 116/BXD-VLXD
V/v xác nhận công nghệ sản xuất gạch blốc bê tông khí chưng áp.

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần bê tông nhẹ Quang Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 21/QMBLOCK .2009 ngày02/11/2009 của Công ty cổ phần bê tông nhẹ Quang Minh về việc đề nghị xác nhậndây chuyền công nghệ sản xuất gạch blốc bê tông khí chưng áp là công nghệ mớivà công nghệ cao. Sau khi nghiên cứu hồ sơ dự án đầu tư về công nghệ và thiếtbị của Quý Công ty, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

1. Công nghệ sản xuất gạch blốc bê tông khí dùng thiết bịchưng áp là công nghệ đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới. Sản phẩm làgạch blốc bê tông có tính năng nhẹ, cách âm và cách nhiệt tốt, thuận lợi sửdụng trong công trình xây dựng. Đặc trưng của công nghệ này là sản xuất khôngnung, không phát thải khí CO2 góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Mặt khác,nguyên liệu cho sản xuất sử dụng phế thải công nghiệp, không sử dụng nguyênliệu đất sét góp phần bảo vệ tài nguyên và môi trường.

2. Xác nhận công nghệ được sử dụng trong dự án nhà máy sảnxuất gạch blốc bê tông khí chưng áp của Công ty cổ phần bê tông nhẹ Quang Minhlà công nghệ mới được áp dụng ở nước ta. Sản phẩm phù hợp với yêu cầu trong Quyhoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 121/2008/QĐ-TTgngày 29/8/2008.

3. Căn cứ vào Luật khuyến khích đầu tư trong nước và các quyđịnh hiện hành, Quý Công ty làm tiếp các thủ tục cần thiết để được hưởng chínhsách ưu đãi trong đầu tư./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&ĐT Tp Hồ Chí Minh;
- Lưu: VP, Vụ VLXD.TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Văn Bắc