VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 116/CV-BĐH122
V/v Phối hợp triển khai xây dựng mạng truyền thông số liệu chuyên dùng cho các cơ quan Đảng, Chính phủ

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ,
- Cơ quan ngang Bộ.
- Cơ quan thuộc Chính phủ.

Thực hiện kế hoạch triển khai Đề án Tin Học hoá quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005 (gọi là đề án 112) và Đề án tin học hoá hoạt động các cơ quan Đảng, Ban điều hành đề án 112 và Ban chỉ đạo CNTT các cơ quan Đảng đang phối hợp triển khai nhiều hạng mục của hai Đề án, trong đó có hạng mục xây dựng mạng trục truyền thông số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước, (sau đây gọi tắt là mạng truyền thông số liệu chuyên dùng).

Theo phân công của Thường trực Ban bí thư (công văn số 104-CV/TW ngày 12/11/2002), Bộ Bưu chính Viễn Thông được giao nhiệm vụ xây dựng mạng truyền số liệu tốc độ cao, bảo đảm mục tiêu cuối năm 2005 đưa hệ thống thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Chính phủ vào hoạt động. Mạng truyền thông số liệu chuyên dùng này sẽ kết nối các cơ quan Đảng và Nhà nước cấp Trung ương, cấp tỉnh vào cuối năm 2003 và kết nối đến cấp sở, ban, ngành, quận, huyện vào cuối năm 2004.

Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có yêu cầu truyền số liệu giữa cơ quan bộ và các đơn vị hành chính trực thuộc Bộ thông qua mạng truyền thông số liệu chuyên dùng cần liên hệ với Bộ Bưu chính Viễn Thông để đưa các yêu cầu cụ thể của đơn vị mình, giúp bộ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Địa chỉ liên hệ: Cục Bưu điện Trung ương (đơn vị được Bộ Bưu chính Viễn Thông giao nhiệm vụ xây dựng mạng truyền thông số liệu chuyên dùng).

Địa chỉ: 269 Kim mã, Ba Đình, Hà nội, điện thoại: 080 42208, di động: 0903403594./.

PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 122
Vũ Đình Thuần