UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/CV-STC
V/v Đề nghị các đơn vị vận tải gửi hồ sơ kê khai giá cước

Lào Cai, ngày 26 tháng 02 năm 2008

Kính gửi: Các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnhLào Cai

Căn cứ công văn số 30/CQLG-CNTD ngày 01 tháng 02 năm 2008của Cục Quản lý giá V/v chỉ đạo thực hiện quy định về giá cước vận tải bằng ôtô.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 86/2007/TTLT /BTC-BGTVT ngày18/07/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải. Hướng dẫn về mẫu véxe khách; kê khai giá cước, niêm yết giá cước và kiểm tra thực hiện giá cướcvận tải bằng ô tô.

Sở Tài chính đề nghị các đơn vị vận tải thực hiện về mẫu véxe khách, kê khai giá cước và niêm yết giá cước theo hướng dẫn tại Thông tưliên tịch số 86/2007/TTLT /BTC-BGTVT về mẫu vé xe khách; kê khai giá cước, niêmyết giá cước và kiểm tra thực hiện giá cước vận tải bằng ô tô.

Đề nghị các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh Lào Cai triểnkhai thực hiện, gửi hồ sơ kê khai giá cước vận tải bằng ô tô về Sở Tài chính;Sở Giao thông - Vận tải; cục Thuế trước ngày 01/03/2008. Để Sở Tài chính tổnghợp báo cáo UBND tỉnh; Bộ Tài chính và Bộ Giao thông - Vận tải./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở giao thông - VT; Cục Thuế;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, VG.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Minh