BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 116/LĐTBXH-LĐTL
V/v: Đăng ký xếp hạng I của Công ty Dược Sài Gòn

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Ủyban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Trảlời công văn số 6525/UBND-CNN ngày 22/10/2008 của quý Ủy ban về việc xếp hạng Iđối với Công ty Dược Sài Gòn, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công vănsố 53/BTC-TCDN ngày 5/1/2008, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến nhưsau:

1.Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếplương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giámđốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước, báo cáoquyết toán tài chính năm 2006, 2007 và kế hoạch năm 2008 thì Công ty Dược SàiGòn đủ tiêu chuẩn xếp công ty hạng I.

2.Tiền lương và phụ cấp giữ chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý công tyđược thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 kể từ ngày Ủy ban nhân dân thành phố HồChí Minh ra quyết định xếp hạng công ty.

Đềnghị quý Ủy ban ra quyết định xếp hạng I đối với Công ty Dược Sài Gòn và gửivăn bản về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Sở LĐTBXH TP Hồ Chí Minh;
- Lưu VT, Vụ LĐTL

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc