TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
------------------
V/v: Luật sư mặc trang phục khi tham gia phiên tòa
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:
- Các Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp;
- Chánh tòa các Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao.

Tại Công văn số 277/LĐLSVN ngày 25/10/2011, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thông báo nội dung Nghị quyết số 12/NQ-HĐLSTQ ngày 27/02/2011 của Hội đồng Luật sư toàn quốc về trang phục của Luật sư khi tham gia phiên tòa. Theo đó, kể từ ngày 10/10/2011, các Luật sư bắt buộc phải mặc trang phục thống nhất khi tham gia phiên tòa theo mẫu: áo veston và quần âu màu đen, áo sơ mi trắng, cà vạt màu xám lông chuột do Liên đoàn may thống nhất, đeo huy hiệu có hình biểu tượng logo của Liên đoàn Luật sư bên ngực trái áo trang phục. Trang phục nói trên được áp dụng chung cho cả Luật sư nam và Luật sư nữ, riêng mùa hè thì có thể không cần mặc áo veston.
Đồng thời tại Công văn nói trên, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo Tòa án các cấp nhắc nhở, giám sát các Luật sư và chỉ chấp nhận các Luật sư tham gia phiên tòa khi Luật sư mặc đúng trang phục theo quy định hiện hành của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
Để phối hợp, giúp cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam quản lý các Luật sư trong việc chấp hành nghiêm quy định về trang phục khi tham gia phiên tòa, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí quán triệt nội dung Công văn này tới toàn thể Thẩm phán, cán bộ trong đơn vị để các Hội đồng xét xử lưu ý, nhắc nhở các Luật sư mặc đúng trang phục theo quy định của Liên đoàn Luật sư Việt Nam khi tham gia phiên tòa.
(Kèm theo Công văn này là bản sao Công văn số 277/LĐLSVN ngày 25/10/2011 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam (để biết và phối hợp);
- Lưu: VP, Vụ TKTH
KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC
Đặng Quang Phương