BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 116/TCHQ-KTTT
V/v: xin miễn thuế nhập máy giặt phục vụ nghiên cứu khoa học

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
Phân Viện dệt may.
(345/128A Trần Hưng Đạo - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh).

Trả lời công văn số 27.CV/PVDM - 07ngày 26/12/2007 của Phân Viện dệt may về việc xin miễn thuế nhập máy giặt phục vụnghiên cứu khoa học; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005, Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu,Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thihành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; thì hàng hóa nhập khẩu phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học có thểthuộc đối tượng miễn thuế hoặc xét miễn thuế nhập khẩu, cụ thể:

- Nếu hàng hóa là “máy móc, thiếtbị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được, côngnghệ trong nước chưa tạo ra được” thuộc Danh mục do Bộ Kế hoạch và Đầu tư banhành, nhập khẩu để “sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và pháttriển công nghệ” thì thuộc đối tượng miễn thuế.

- Nếu hàng hóa là hàng chuyên dùng trựctiếp phục vụ cho nghiên cứu khoa học (trừ trường hợp quy định tại điểm 1.14,khoản 1, mục I, phần D Thông tư 59) theo danh mục cụ thể do Bộ quản lý chuyênngành duyệt thì thuộc đối tượng xét miễn thuế.

Do đó, đề nghị Phân Viện dệt mayliên hệ với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra xác định cụ thể hànghóa của Phân Viện dệt may có thuộc trường hợp được miễn thuế hay xét miễn thuế khôngđể xử lý theo quy định.

Công ty có thể tìm hiểu các quy địnhtrên tại địa chỉ trang Web của Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn

Tổng cục Hải quan thông báo để PhânViện dệt may được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc