B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 116/TCHQ-TXNK
V/v phân loại thép mạ màu

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Hiệp hội thép Việt Nam.
(Số 91, Đường Láng, Q.Đống Đa, Hà Nội)

Ngày 27/10/2014, Tổng cục Hải quan có công văn số 12940/TCHQ-TXNK đề nghị Hiệp hội thép Việt Nam cung cấp thông tin về phươngpháp gia công, quét vécni và phủ plastic, đồng thời mô tả quá trình sản xuất mặthàng mạ kẽm (hoặc mạ nhôm kẽm) nêutrên để Tổng cục Hải quan có cơ sở hướng dẫn chính xác mã số của mặt hàng thép sơn phủ mạ (thép mạ màu)theo kiến nghị của Hiệp hội thép Việt Nam và Công ty TNHH NS Bluescope. Tuynhiên, đến nay Tng cục Hải quanchưa nhận được công văn trả lời.

Đề nghị Hiệp hội thép Việt Nam cung cấp thông tin nêu trêntrước ngày 16/01/2015 để Tổng cục Hải quan có cơ sở xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hội thép Việt Nam biếtvà cảm ơn sự phối hợp của Hiệp hội./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Công ty TNHH NS Bluescope Việt Nam;
(Lầu 9 Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Q1, TPHCM)
-
Lưu: VT, TXNK-PL-Trâm (3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng