BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1160/BXD-KTXD
V/v: Chi phí chung công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên đường bộ.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2010

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh TháiNguyên

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 450/SGTVT-QLGT ngày 20/4/2010của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên về chi phí chung công tác duy tu,sửa chữa thường xuyên đường bộ. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí chung trong dự toán chi phí xây dựng công trình côngtác duy tu, sửa chữa thường xuyên đường bộ quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình (trước đây là Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày25/7/2007) được xác định bằng tỷ lệ 66% trên chi phí nhân công trong dự toántheo quy định. Chi phí chung bao gồm chi phí quản lý của doanh nghiệp, chi phíđiều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ nhân công, chi phí phục vụthi công tại công trường và một số chi phí khác, Bộ Xây dựng không quy địnhriêng từng khoản mục chi phí.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên căn cứ ý kiến nêutrên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn