CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1160/CP-QHQT
V/v dự án "Cải thiện vận tải công cộng thông qua 3 tuyến xe buýt mẫu".

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
-  Bộ Ngoại giao,
- Bộ Giao thông vận tải,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5808BKH/KTĐN ngày 11 tháng 9 năm 2002), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Cho phép Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp nhận dự án "Cải thiện vận tải công cộng thông qua 3 tuyến xe buýt mẫu". Tổng kinh phí của dự án là 1.008.853 Euro, trong đó ODA viện trợ không hoàn lại của Uỷ ban châu Âu là 499.063 Euro, vùng Ile de France là 205.000 Euro và vùng Brussele là 79.690 Euro. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đóng góp vốn đối ứng 225.100 Euro từ  nguồn ngân sách hàng năm của thành phố.

- Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo quy định hiện hành./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan