TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 1160/CT-TTHT
 V/v chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công Ty Cổ Phần Y Phục Doanh Nhân
Địa chỉ: Tổ 7, KP Bình Đức I, P. Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
MST 3700688683

Trả lời văn bản số 24/CV-YPDN ngày 09/01/2014của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật QuảnLý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế:

+ Tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 quyđịnh:

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vịtrực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sởchính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quanthuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trựctiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tạitrụ sở chính của người nộp thuế.

...”

+ Tại Điểm đ Khoản 1 Điều 11 quyđịnh:

“Trường hợp người nộp thuế có hoạtđộng kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyểnnhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khácnơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắpđặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộpthuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạtđộng xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoạitỉnh.

...”

+ Tại Điểm b Khoản 3 Điều 11 quyđịnh:

“Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăngtháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theomẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụbán ra theo mẫu số 01-1/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoádịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này;

...”

Trường hợp Công ty theo trình bàytrụ sở chính tại Bình Dương có thành lập các Chi nhánh tại TP.HCM, đã được cấpmã số thuế (13 số) và trực tiếp bán sản phẩm do Công ty sản xuất thì các Chinhánh này phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT tại các Chi cục thuế địa phươngnơi quản lý thuế trực tiếp Chi nhánh. Hồ sơ khai thuế GTGT thực hiện theo hướngdẫn tại Điểm b Khoản 3 Điều 11Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi Nhận :
- Như trên ;
- Tổng Cục Thuế (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Chi cục Thuế Phú Nhuận, Tân Phú, Tân Bình, Q.10, Q.3;
- P.PC;
- Lưu (HC, TTHT).
158-901/14 ATK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Trần Thị Lệ Nga