BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1160/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế đối với hàng quà tặng

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên.
(Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên)

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 238/BCHBP-TM ngày 05/01/2013 của Bộ chỉ huyBiên phòng Tỉnh Điện Biên về việc làm thủ tục nhập khẩu 02 xe ôtô là quà tặngcủa Tỉnh Phong Xa Ly - nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng cho Bộ chỉ huyBiên phòng Tỉnh Điện Biên. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ khoản 2, Điều 2, Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căncứ Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghịđịnh số 113/2011/NĐC-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;

Căncứ Khoản 19, Điều 4, Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căncứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9895/VPCP-QHQT ngày03/12/2012 về việc tiếp nhận 02 xe ô tô do tỉnh Phong Xaly, Cộng hòa dân chủnhân dân Lào tặng Bộ Quốc phòng; Tờ khai xác nhận viện trợ hàng hóa nhập khẩusố 1747/05/XNVT ngày 25/12/2012 của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - BộTài chính.

Trườnghợp 02 xe ô tô TOYOTA Fortuner, đã qua sử dụng chất lượng còn trên 90%, do TỉnhPhong Xa Ly nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng cho Bộ chỉ huy Biên phòngTỉnh Điện Biên đáp ứng các quy định trên thì thuộc đối tượng không chịu thuếnhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tổngcục Hải quan thông báo để Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên được biết vàliên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để đượcxem xét giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Tỉnh Điện Biên (để thực hiện);
-
Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường