BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
V/v: thủ tục xác nhận chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.
Trả lời công văn số 608/CT-TNCN ngày 17/3/2011 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi hỏi về thủ tục xác nhận chuyên gia làm việc cho chương trình ISP tại tỉnh Quảng Ngãi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Đối với hợp đồng tư vấn của chuyên gia có hiệu lực trước ngày 20/11/2009.
- Tại điểm 2, mục II Thông tư số 02/2000/TT-BKH ngày 12/01/2000 hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên gia nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ngày 31/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn:
“Thủ tục xác nhận chương trình, dự án ODA:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào yêu cầu của các Bên hữu quan, tiến hành thẩm định và xác nhận chương trình, dự án ODA và các hoạt động có sử dụng chuyên gia nước ngoài…”
- Tại điểm 3, mục II Thông tư số 52/2000/TT-BTC ngày 5/6/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện miễn thuế, lệ phí đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hướng dẫn:
“3. Đối với thu nhập từ việc thực hiện chương trình, dự án tại Việt Nam:
Chuyên gia nước ngoài xuất trình với cơ quan Thuế địa phương nơi đặt trụ sở của cơ quan thực hiện dự án hồ sơ để được miễn thuế thu nhập cá nhân bao gồm: …

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

- Xác nhận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Chuyên gia nước ngoài tham gia thực hiện chương trình, dự án ODA, trong đó: nêu rõ tên, quốc tịch, số hộ chiếu, thời hạn làm việc tại Việt Nam, số thu nhập nhận được, danh sách người thân đi kèm … (bản sao có đóng dấu của cơ quan chủ quản dự án); …”
2. Đối với hợp đồng tư vấn của chuyên gia có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2009.
- Tại điểm 1b Điều 8 Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định:
“b) Cơ quan chủ quản dự án:
- Có văn bản xác nhận chuyên gia nước ngoài và gửi văn bản xác nhận cho các cơ quan liên quan để thực hiện quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm về sự xác nhận này;”
- Tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn:
“Điều 4. Thủ tục, hồ sơ miễn thuế Thu nhập cá nhân và thời hạn giải quyết của cơ quan thuế: … Hồ sơ gồm: …
- Xác nhận của Cơ quan chủ quản về việc Chuyên gia đáp ứng đủ điều kiện về ưu đãi và miễn trừ theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này…”
Căn cứ các hướng dẫn nêu trên thì đối với trường hợp Ông Stewart Pittaway và Ông Manohar Lal Shrestha là hai chuyên gia nước ngoài làm việc cho chương trình ISP tại tỉnh Quảng Ngãi:
- Nếu hợp đồng tư vấn của hai chuyên gia có hiệu lực trước ngày 20/11/2009 thì thẩm quyền xác nhận chuyên gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?

- Nếu hợp đồng tư vấn của chuyên gia có hiệu lực từ ngày 20/11/2009 thì thẩm quyền xác nhận chuyên gia thuộc Cơ quan chủ quản dự án. Cơ quan thuế sẽ thực hiện miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định sau khi chuyên gia đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận chuyên gia theo quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn người nộp thuế./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT) 02b;
- Lưu VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư