BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1160 TM/XNK
V.v xuất khẩu cho Philippines

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Hiệp hội lương thực Việt Nam
- Tổng công ty Lương thực miền nam

Căn cứ công văn số 708/TCT /KD Ngày 29/5/2003 của Tổng công ty Lương thực miền Nam báo cáo kết quả trúng thầu bán gạo sang Philippines, giao hàng trong tháng 6/2003:

Căn cứ công văn số 101/CV /HH ngày 29/5/2003 của Hiệp hội Lương thực Việt Nam về việc giao chỉ tiêu tham gia thực hiện hợp đồng trúng thầu nói trên:

Bộ Thương mại thông báo:

1-Danh sách các doanh nghiệp được giao chỉ tiêu tham gia thực hiện hợp đồng xuất khẩu 73.750 tấn (+10%) gạo loại 25% tấm cho Philippines (theo phụ lục đính kèm Thông báo này).

2-Hiệp hội Lương thực Việt Nam thông báo và hướng dẫn các doanh nghiệp được giao chỉ tiêu tham gia hợp đồng làm việc cụ thể với Tổng công Lương thực miền Nam đẻ thống nhất nội dung liên quan đến việc thực hiện hợp đồng xuất khẩu này.

3-Tổng công ty Lương thực miền Nam được thu mức phí uỷ thác 0,5 USD/MT. các doanh nghiệp uỷ thác xuất khẩu được tính kim ngạch xuất khẩu và được hưởng mức giá FOB thực thu 168.5 USD/MT FOB.

4-Trên cơ sở tiến độ giao hàng theo hợp đồng xuất khẩu và việc chuẩn bị nguồn hàng của từng doanh nghiệp. Hiệp hội Lương thực Việt Nam và Tổng công Lương thực miền Nam phối hợp điều hành tiến độ giao hàng, tránh gây biến động giá lúa gạo thị trường nội địa.

Bộ Thương mại thông báo Hiệp hội Lương thực và Tổng công ty Lương thực miền Nam Việt Nam biết để thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

PHỤ LỤC:

GIAO CHỈ TIÊU THAM GIA THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU 73.750 TẤN (+10%) GẠO LOẠI 25% TẤM CHO PHILIPPINES
(Kèm theo công văn số 1160 TM/XNK ngày 30/5/2003)

STT

Tên doanh nghiệp

số lượng

1

Công ty XNK An Giang

2500

2

Công ty XNK nông sản thực Phẩm An Giang

2000

3

Công ty Du lịch An Giang

5000

4

Công ty TNHH Thương mại Phú Vinh

500

5

Công ty XNK Lương thực VTNN Đồng Tháp

5000

6

Công ty Thương nghiệp XNK TH Đồng Tháp

2000

7

Công ty Thương mại Kiên Giang

2000

8

Công ty XNK Kiên Giang

2000

9

Công ty Nông lâm sản Kiên Giang

1000

10

Công ty XNK và Lương thực Trà Vinh

2000

11

Công ty Thương mại Trà Vinh

500

12

Công ty Lương thực thực phẩm Vĩnh Long

5000

13

Công ty XNK Vĩnh Long

2000

14

Công ty Lương thực Long An

5000

15

Công ty Lương thực Tiền Giang

2000

16

Công ty Thương nghiệp TH Tiền Giang

500

17

Công ty Lương thực Bến Tre

500

18

Công ty XNK Bến Tre

500

19

Công ty XNK Nông sản thực phẩm Cà Mau

1500

20

Công ty Mekong Cần Thơ

1500

21

Công ty Cổ phần TNTH & CBLT Thốt Nốt

2000

22

Nông trường Cờ Đỏ

1000

23

Nông trường Sông Hậu

2000

24

Công ty Nông sản thực phẩm XK Cần Thơ

1000

25

Công ty Thương mại Du lịch Sóc Trăng

1000

26

Công ty Lương thực Minh Hải tỉnh Bạc Liêu

1500

27

Công ty GEDOSICO

1000

28

Công ty Lương thực TP.Hồ Chí Minh

1000

29

Công ty Nông sản thực phẩm XK TP.Hồ Chí Minh

500

30

Công ty TNHH Nông sản Vinh Phát

500

31

Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

500

32

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn

500

33

Công ty Xuất nhập khẩu Thái Bình

500

34

Công ty TNHH Mỹ Tường

500

35

Công ty TNHH Việt Hưng

500

36

Công ty Sản xuất kinh doanh XNK

500

37

Công ty XNK Tổng hợp I

500

38

Công ty XNK với Lào

500

39

Công ty XNK Tạp phẩm TP.Hồ Chí Minh

500

40

Công ty XNK Tạp phẩm Hà Nội

500

41

Công ty Nông thổ sản II

500

42

Công ty XNK Súc sản và gia cầm

500

43

Công ty TNHH Thanh Hoà

500

44

Công ty Lương thực và CNTP

500

45

Công ty Lương thực Bình Thuận

500

46

Công ty Lương thực Ninh Thuận

500

47

Công ty Sông Hồng

500

48

Công ty Thương mại Nghệ An

500

49

Công ty Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh

500

50

Tổng công ty Lương thực miền Nam

17125

Tổng cộng

81125