THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------------
V/v: chủ trương thành lập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 277/TTr-BGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2011 về việc phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Dự án đầu tư thành lập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội theo quy định, lưu ý về địa điểm đặt trụ sở trường đại học, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: PL, TH, TCCV;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5).VM 28
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Thiện Nhân