ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1160/UBND-NC
V/v tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ gắn với sơ kết thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành thành phố;
- UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc

Đểchỉ đạo, triển khai việc Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương gắn với sơ kết thực hiệnChỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ vềtiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụquốc phòng, an ninh trong tình hình mới theo Chỉ thị số 02/CT-BQP ngày 30 tháng01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc Tổng kết 5 năm thực hiện Nghịđịnh số 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ và Chỉ thị số36/2005/CT-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn số 21/HD-TM ngày 05 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân ViệtNam, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện,thành phố trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

1.Quán triệt tốt mục đích, yêu cầu của việc Tổng kết thực hiện Nghị định số119/2004/NĐ-CP của Chính phủ gắn với sơ kết thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ, đánh giá đúng những việc đã làm được, chưa làm được,rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; Đề xuất được những chủ chương, giảipháp cụ thể để tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng,theo nhiệm vụ chức năng, của từng ngành, từng địa phương, cơ sở.

2.Việc tổ chức tổng kết phải được tiến hành chặt chẽ từ cấp cơ sở xã, phường, thịtrấn đến cấp huyện, quận và cấp thành phố. Từng cấp cần xác định kế hoạch tổngkết cụ thể, chuẩn bị tốt về nội dung và các mặt bảo đảm. Mỗi huyện, quận, thànhphố trực thuộc chọn một xã (phường) làm trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo tổngkết đối với cấp xã, phường, thị trấn. Thành phố Hà Đông làm trước để rút kinhnghiệm chỉ đạo tổng kết ở cấp huyện, quận, sở, ngành thành phố.

3.Thời gian tổng kết ở cấp xã, phường, thị trấn xong trước tháng 6 năm 2009. Xã,phường làm trước tổ chức vào tháng 4/2009. Cấp huyện, quận, thành phố trựcthuộc và Sở, ngành thành phố tổ chức tổng kết xong trước tháng 8 năm 2009. Đơnvị làm trước tổ chức vào tháng 6 năm 2009. Thành phố tổ chức tổng kết vào tháng10 năm 2009.

4.Giao cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giúp UBND thành phố hướng dẫn thực hiện việctổng kết của các Sở, ngành thành phố, các quận, huyện, thành phố trực thuộc;Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND thành phố xây dựng kế hoạch,chuẩn bị chu đáo nội dung và công tác bảo đảm cho việc tổng kết ở cấp thành phốnghiêm túc, trang trọng và đạt chất lượng, hiệu quả tốt.

5.Thành lập Ban chỉ đạo tổng kết cấp thành phố giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉđạo, kiểm tra, theo dõi việc tổng kết ở các địa phương, các Sở, ngành đúng kếhoạch.

Nhậnđược công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của thành phố, Chủtịch UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc quán triệt, triển khai thựchiện nghiêm túc, báo cáo kết quả về UBND thành phố (qua Bộ Tư lệnh thủ đô HàNội và Văn phòng UBND thành phố). Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổng hợp báocáo kết quả thực hiện với UBND thành phố và Bộ Quốc phòng theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Thành ủy, HĐND, UBND TP (Để báo cáo);
- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
- Văn phòng Thành ủy;
- CVP UBND TP;
- NC, TH, KT;
- Lưu VT, Th.NC (3b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển