BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1161/LĐTBXH-LĐTL
V/v: áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu.

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: TổngCông ty Đường sắt Việt Nam

Trảlời công văn số 519/ĐS-TCCB ngày 27/3/2009 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Namvề việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến nhưsau:

Căncứ quy định tại Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướngChính phủ về tiền lương đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thông tưhướng dẫn số 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/1999 và Thông tư số 23/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đốivới Ban quản lý các dự án Đường sắt thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nếuthuộc nhóm A (hạng I) và bảo đảm đủ các điều kiện quy định tại Quyết định số198/1999/QĐ-TTg và Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH nêu trên thì được áp dụng hệsố điều chỉnh tăng thêm không quá 2 lần so với mức lương tối thiểu chung để lậpphương án chi phí tiền lương và trả lương cho người lao động.

BộLao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng Công ty Đường sắt Việt Namđược biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào