BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1161/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Anh Đức.
(C15, Khu K82, Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh)

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BCTngày 15/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từCampuchia, ngày 23/01/2014, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 912/TCHQ-GSQLhướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về thủ tục hải quan đối với việcnhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia. Theo đó, Công ty chỉ cần căn cứ quy địnhtại Thông tư số 01/2014/TT-BCT ngày 15/01/2014 của Bộ Công Thương và công vănsố 912/TCHQ-GSQL dẫn trên của Tổng cục Hải quan để thực hiện.

Tuy nhiên, theo đề nghị của Công tytại công văn số 40/CV-AĐ ngày 24/01/2014 về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từCampuchia, để tạo thuận lợi cho việc làm thủ tục hải quan tại nhiều cửa khẩukhác nhau cùng một thời điểm theo quy định, Tổng cục Hải quan đồng ý hướng dẫnđể Công ty thực hiện như sau:

- Công ty TNHH Thương mại Xuất nhậpkhẩu Anh Đức làm thủ tục nhập khẩu 1.000m3 (một ngàn mét khối) gỗnguyên liệu từ Campuchia từ Công ty Angkor Plywood Co., Ltd theo đúng quy địnhhiện hành.

- Loại hình nhập khẩu: theo đăng kýcủa Công ty theo quy định hiện hành;

- Khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàngđầu tiên, Công ty xuất trình bản gốc văn bản này cho Cục Hải quan tỉnh, thànhphố nơi có cửa khẩu nhập để được cấp Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa nhập khẩutheo hướng dẫn về trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại công vănsố 170/TCHQ-GSQL ngày 12/01/2012 của Tổng cục Hải quan.

Văn bản này sử dụng để theo dõi,quản lý số lượng hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩuAnh Đức. Việc nhập khẩu gỗ phải theo đúng quy định tại Thông tư số01/2014/TT-BCT dẫn trên. Kết thúc việc nhập khẩu 1.000m3 gỗ đượcphép nhập khẩu, Công ty có trách nhiệm liên hệ với cơ quan Hải quan để thanhkhoản theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh