BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1161/TCLN-KL
V/v tăng cường quản lý hoạt động đối với kiểm lâm

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Giámđốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương

Ngày 01/8/2014 một số cơ quan thông tấn báo chí đãphản ánh vụ việc tiêu cực xảy ra tại Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, cháyrừng số 1, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đếncông tác quản lý bảo vệ rừng, giảm niềm tin vào hoạt động thực thi pháp luậtcủa lực lượng kiểm lâm; thể hiện công tác quản lý, đấu tranh chống tiêu cựctrong lực lượng bảo vệ rừng ở một số địa phương lỏng lẻo, cần phải chấn chỉnhkhẩn trương, nghiêm túc.

1. Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị đồng chí Giám đốc SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngvà các đơn vịliên quan chỉ đạo, tổ chứcthực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 của Bộ trưởngBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt độngcủa lực lượng kiểm lâm. Trong đó, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toànlực lượng kiểm lâm để giáo dục chính trị tư tưởng, lề lối làm việc theo đúngquy định của pháp luật về cán bộ, công chức nhà nước, quy định về tiêu chuẩn,chức danh kiểm lâm. Những cán bộ, công chức kiểm lâm vi phạm pháp luật và quyđịnh về cán bộ công chức phải kiên quyết xử lý và đưa ra khỏi lực lượng kiểmlâm; người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì bố trí công việc khác phù hợphoặc chuyển công tác.

Thực hiện đúng quy định về luân chuyển cán bộ theoNghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục cácvị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ,công chức, viên chức và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 158/2007/NĐ-CP .

2. Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp làm rõ hành vivi phạm của Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1, Chi cụcKiểm lâm Thanh Hóa, xử lý kịp thời, nghiêm minh người có hành vi vi phạm vàtrách nhiệm của người đứng đầu theo quy định của pháp luật. Khẩn trương ràsoát, phân loại, sắp xếp cán bộ, công chức kiểm lâm; có phương án cụ thể đểthực hiện chủ trương “Kiểm lâm gắn với địa bàn”; chỉ tổ chức kiểm soát lưuthông trên các tuyến quốc lộ trong trường hợp cần thiết khi không thể quản lýđược tại rừng và nơi tiêu thụ. Không để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật tươngtự như vụ việc vừa qua.

3. Cục Kiểm lâm phối hợp với Thanh tra Tổng cục Lâmnghiệp có phương án đấu tranh chống tiêu cực trong hoạt động kiểm soát lâm sảnở những khu vực, đơn vị có phản ánh và dư luận về dấu hiệu vi phạm quy trìnhnghiệp vụ, tiêu cực; kiểm tra, thanh tra đột xuất về hoạt động và thực hiệntrách nhiệm vụ của các đơn vị, công chức kiểm lâm trong toàn quốc, nhất là đốivới hoạt động kiểm soát lâm sản.

Báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp kịpthời các trường hợp vi phạm, tiêu cực trongthi hành công vụ của kiểm lâm và đề xuất biện pháp để chỉ đạo phòng ngừa, xử lýnghiêm minh, đúng quy định pháp luật các trường hợp vi phạm pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hà Công Tuấn (để báo cáo);
- Lãnh đạo TCLN;
- Vụ PCTT;
- Lưu: VT, KL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bá Ngãi