TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1162/CT-TTHT
V/v: Thuế Thu nhập cá nhân

TP.HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty CP Kiềm Nghĩa
Địa chỉ: 10/20 Lạc Long Quân, P.9, Q. Tân Bình
Mã số thuế: 0302099683

Trả lời văn bản số 26/2014/CV-KNngày 23/01/ của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN

“Quy đổi thu nhập không bao gồm thuếthành thu nhập tính thuế:

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thunhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động theo hướng dẫn tại khoản 2,Điều 2 Thông tư này không bao gồm thuế thì phải quy đổi thu nhập không bao gồmthuế thành thu nhập tính thuế theo Phụ lục số 02/PL-TNCN ban hành kèm theoThông tư này để xác định thu nhập chịu thuế. Cụ thể như sau:

a) Thu nhập làm căn cứ quy đổi thànhthu nhập tính thuế là thu nhập thực nhận cộng (+) các khoản lợi ích do người sửdụng lao động trả thay cho người lao động (nếu có) trừ (-) các khoản giảm trừ.Trường hợp trong các khoản trả thay có tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà tính vàothu nhập làm căn cứ quy đổi bằng số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thunhập chịu thuế tại đơn vị (chưa bao gồm tiền thuê nhà).

Công thức xác định thu nhập làm căncứ quy đổi:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi

=

Thu nhập thực nhận

+

Các khoản trả thay

-

Các khoản giảm trừ

Trong đó:

- Thu nhập thực nhận là tiền lương,tiền công không bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng.

- Các khoản trả thay là các khoảnlợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do người sử dụng lao động trả cho ngườilao động theo hướng dẫn tại điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư này.

- Các khoản giảm trừ bao gồm: giảmtrừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ đóng góptừ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư này.”

Về việc hướng dẫn quy đổi thu nhậpkhông bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế trong năm 2013, Tổng Cục Thuế đã cócông văn số 336/TCT-TNCN ngày 24/01/2014 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cánhân năm 2013. Đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo hướng dẫn của Tổng CụcThuế tại văn bản này.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
Như trên
P.KT4
Phòng PC
Lưu: VT, TTHT
291 – 34213/14 mthu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga