BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1162/TCT-CS
V/v trả lời CS thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 18/12/2012 Tổng cục Thuế nhận được công văn số 059/SC /HCQT/2012 ngày 22/10/2012 và hồ sơ bổ sung kèm theo công văn số 01/SC /HCTQ/2013 ngày 02/01/2013 của Công ty cổ phần SCAVI về hoàn thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN) do tái đầu tư. Về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến các đơn vịvà báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 51,Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định:

“1. Nhà đầu tư nước ngoài dùng lợi nhuận và các khoảnthu hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư ở Việt Nam để tái đầu tư vào dự án đangthực hiện hoặc đầu tư vào dự án mới theo Luật Đầu tư nước ngoài được hoàn lại mộtphần hoặc toàn bộ số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp của sổ lợi nhuận tái đầutư (trừ những trường hợp được quy định tại Luật Dầu khí) nếu đáp ứng các điềukiện sau:

a) Tái đầu tư vào những dự án được hưởng các ưuđãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nêu tại Điều 46 của Nghị định này;

b) Vốn tái đầu tư được sử dụng từ 3 năm trở lên;

c) Đã góp đủ vốn pháp định, vốn để thực hiện Hợpđồng hợp tác kinh doanh ghi trong Giấy phép đầu tư.

2. Mức hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với sốlợi nhuận tái đầu tư tại Việt Nam được quy định như sau:

a) 100% nếu tái đầu tư vào các dự án thuộc diệnđược hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10%;

b) 75% nếu tái đầu tư vào các dự án thuộc diệnđược hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 15%;

c) 50% nếu tái đầu tư vào các dự án thuộc diệnđược hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%”.

- Tại Điều 50, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế TNDN quy định:

“Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày,kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2004.

1. Bãi bỏ quy định về hoàn thuế thu nhập doanhnghiệp đã nộp cho số thu nhập tái đầu tư, thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài vàcác quy định ưu đãi về thuế suất, về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp quyđịnh tại Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 và Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”.

- Tại Điểm 2.a và Điểm 2.b, PhầnII, Thông tư số 26/2004/TT-BTC ngày 31/3/2002 của Bộ Tài chính quy định:

2. Về việc hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp dotái đầu tư:

a) Từ ngày 1/1/2004, nhà đầu tư nước ngoài dùnglợi nhuận thu được và các khoản thu hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư tại ViệtNam để tái đầu tư vào dự án đang thực hiện hoặc đầu tư vào dự án mới theo qui địnhtại Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sẽ không được hoàn thuế thu nhập doanhnghiệp đối với khoản lợi nhuận tái đầu tư.

b) Đối với những dự án đã được cơ quan có thẩmquyền quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài cấp giấy phép tái đầu tư hoặc cóvăn bản trước ngày 1/1/2004, chấp thuận việc sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư đểtăng vốn đầu tư mở rộng dự án đang đầu tư, hoặc tái đầu tư vào dự án mới, doanhnghiệp dùng khoản lợi nhuận thu được trước ngày 1/1/2004 để tái đầu tư, doanhnghiệp có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày8/3/2001 của Bộ Tài chính và gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) thì sẽ đượcxem xét hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp tái đầu tư”.

Căn cứ ý kiến đề nghị tại công văn số 5928/UBND-DAngày 21/9/2005 và công văn số 3458/UBND-ĐT ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép Công ty cổ phần SCAVI được hoàn thuếTNDN do sử dụng lợi nhuận các năm 2000, 2001 để tái đầu tư và giải trình tạicông văn số 059/SC/HCQT/2012 ngày 22/10/2012 và hồ sơ bổ sung kèm theo công vănsố 01/SC/HCTQ/2013 ngày 02/01/2013 của Công ty cổ phần SCAVI. Đề nghị Cục thuếthành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, trường hợp đảm bảo các điều kiện theo quy địnhcủa pháp luật(trừ điều kiện được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tái đầutư hoặc có văn bản trước ngày 1/1/2004)thì hướng dẫn Công ty cổ phần SCAVIthực hiện thủ tục, hồ sơ hoàn thuế theo hướng dẫn tại Điểm 6.c,Mục I, Phần thứ hai, Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tàichính.

Công văn này thay thế các công văn số 1573 TCT-ĐTNNngày 26/5/2005, công văn số 1946 TCT/ĐTNN ngày 21/6/2005 và công văn số 4571/TCT-CS ngày 15/12/2011 của Tổng cục Thuế./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty cổ phần SCAVI;
- Vụ CST - BTC;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn