BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11624/BCT-XNK
V/v nhập khẩu mỡ bôi trơn vận hành máy móc sản xuất

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Dinh dưỡng Á châu (VN)
(KCN Song Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai)

Trả lời công văn số 08-11/13 ngày 03 tháng 12 năm2013 của Công ty TNHH Dinh dưỡng Á châu (VN) về việc nhập khẩu 100 thùng(khoảng 1.500 kg) mỡ bôi trơn để vận hành máy móc, thiết bị sản xuất;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đầu tư số 472043000470 củaCông ty do Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Đồng Nai cấp;

Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BTMngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫnhoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụsản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Công ty TNHH Dinh dưỡng Á châu(VN) được nhập khẩu mỡ bôi trơn hiệu Grand 66A#x18L (mã HS 2710.19.44) phục vụbảo dưỡng, vận hành máy móc, thiết bị sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thứcăn nuôi trồng thủy sản tại nhà máy của Công ty.

2. Đề nghị Công ty TNHH Dinh dưỡng Á châu (VN) làmthủ tục nhập khẩu mỡ bôi trơn nêu trên trực tiếp tại cơ quan Hải quan và chỉ sửdụng mỡ bôi trơn này phục vụ sản xuất sản phẩm tại nhà máy của Công ty, khôngnhượng bán kinh doanh trên thị trường hoặc sử dụng vào mục đích khác.

Bộ Công Thương thông báo để Công ty biết và thựchiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TCHQ;
- Chi cục HQ tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh