BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11625/QLD-GT
V/v làm rõ thặng số bán lẻ đối với giá tại cơ sở bán lẻ tại bệnh viện.

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ.

Trong quá trìnhtriển khai công tác hậu kiểm về quản lý giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện theoquy định tại Thông tư số 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 của Bộ Y tế quy định vềtổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện, một số cơ sở khámbệnh và chữa bệnh hiểu khác nhau trong việc tính thặng số bán lẻ đối với giáthuốc bán lẻ tại các cơ sở bán lẻ nằm trong khuôn viên bệnh viện.

Để đảm bảo thốngnhất trong quá trình thực hiện, Cục Quản lý Dược làm rõ việc tính giá bán lẻcủa một mặt hàng thuốc tại nhà thuốc nằm trong khuôn viên bệnh viện theo quyđịnh tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 như sau:

- Giá bán lẻ tạicơ sở bán lẻ thuốc bao gồm giá mua ghi trên hóađơn và thặng số bán lẻ. Cụ thể: Giá bán lẻ = Giá mua vào + thặng số bán lẻ xGiá mua vào.

- Thặng số bán lẻkhông được cao hơn thặng số bán lẻ tối đa quy định tại Khoản 5 Điều 6 Thông tưsố 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011.

- Giá mua vàokhông cao hơn giá bán buôn kê khai, kê khai lại (đã bao gồm thuế giá trị giatăng) được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược (địa chỉ:http://www.dav.gov.vn, mục Quản lý giá thuốc) và theo quy định tại Khoản 4 Điều6 Thông tư số 15/2011/TT-BYT ngày 19/1/2011.

Cục Quản lý Dượcthông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện thống nhất việc quy địnhvề giá bán lẻ thuốc tại các cơ sở bán lẻ nằm trong khuôn viên bệnh viện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng BYT (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT (để b/c);
- Cục trưởng Cục QLD (để b/c);
- Thanh tra BYT (để p/h);
- Vụ PC-BYT;
- Cục Quân y - Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế GTVT-Bộ GTVT;
- Lưu: VT, GT, KDD, TTr.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt