TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 11627/CT-TTHT
V/v: Thanh huỷ hàng hoá hư hỏng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2006

Kính gửi: Cty TNHH SX-TM Tuyền Hưng Phú
6 A Thăng Long, P.4, Quận Tân Bình.

Trả lời văn bản số 0635 ngày /9/2006 của Công ty về thanhhuỷ hàng hoá hư hỏng, Cục Thuế TP. có ý kiến như sau:

1) Căn cứ công văn số 102 TCT/PCCS ngày 11/01/2005 của Tổngcục Thuế v/v thuế đối với hàng hoá bị hư hỏng, tổn thất.

Hàng hoá bị tổn thất do nguyên nhân chủ quan hay khách quanđều không được tính vào chi phí hợp lý. Giá trị hàng hoá tổn thất sau khi trừcác khoản giá trị bồi thường (của các tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất và củacác tổ chức bảo hiểm theo hợp đồng); bù đắp bằng quỹ dự phòng tài chính, giátrị tổn thất còn lại được đưa vào lỗ và trừ vào thu nhập chịu thuế trước khitính thuế TNDN theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế TNDN.

Hàng hoá bị tổn thất phải tiêu huỷ hoặc huỷ bỏ thì doanhnghiệp phải lập hội đồng thanh huỷ trong đó có biên bản xác định rõ mức độ,nguyên nhân và trách nhiệm; biên bản phải ghi rõ số lượng, chủng loại, giá trịhàng huỷ, giá trị thanh lý có thể thu hồi được (trừ các mặt hàng có quy địnhmức hư hỏng được cơ quan có thẩm quyền quy định thì được trừ theo định mức),giám đốc doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước các cơ quan có thẩm quyền.

2) Căn cứ Điểm 1.2.c Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá hư hỏng bị huỷ bỏ không đượckhấu trừ mà tính vào giá vốn khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.Trường hợpCông ty đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào (hoặc đã được hoàn thuế) của hànghoá nêu trên thì Công ty phải điều chỉnh số thuế GTGT đã khấu trừ (hoặc hoànthuế ) và nộp vào Ngân sách Nhà nước số thuế GTGT không được khấu trừ (hoặc đãhoàn)

Cục Thuế TP. trả lời để Công ty biết và thực hiện. Nếu cònnội dung nào chưa rõ, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Tuyên truyền-hỗ trợ (CụcThuế TP.) hoặc CCT Quận Tân Bình để được hướng dẫn thêm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Quận Tân Bình;
- Lưu: HC, TTHT
2266 - Phú

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn