BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1163/BXD-KTXD
V/v: công bố định mức công tác đào phá đá cấp IV bằng máy đào dung tích gầu 0,8m3 công trình: hạ tầng khu tái định cư xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1383/UBND-KT5 ngày26/5/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và công văn số 90/VKT-XD ngày05/6/2009 của Viện Kinh tế và Quản lý Thuỷ lợi về việc công bố định mức côngtác đào phá đá cấp IV bằng máy đào dung tích gầu 0,8m3 công trình: hạ tầng khutái định cư xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

1. Việc xây dựng định mức công tác đào phá đá cấp IV bằngmáy đào dung tích gầu 0,8m3 công trình: hạ tầng khu tái định cư xã Thắng Sơn,huyện Thanh Sơn của Viện Kinh tế và Quản lý Thuỷ lợi phù hợp với phương phápxây dựng định mức trong Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xâydựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; mức hao phícông tác đào phá đá cấp IV bằng máy đào dung tích gầu 0,8m3 như phụ lục kèmtheo công văn số 1383/UBND-KT5 là chấp nhận được.

2. Theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chínhphủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hướng dẫn trongThông tư số 05/2007/TT-BXD ngày25/7/2007 của Bộ Xây dựng thì đối vớicác định mức xây dựng chưa có trong hệ thống định mứcxây dựng đã được công bố thì chủ đầu tư căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiệnthi công và phương pháp xây dựng định mức quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày25/7/2007để tổchức xây dựng các định mức đó hoặc vận dụng các định mức xây dựng tương tự đãsử dụng ở công trình khác để quyết định áp dụng. Việc công bố định mức nói trênđể chủ đầu tư tham khảo quyết định áp dụng cho công trình: hạ tầng khu tái định cư xã Thắng Sơn,huyện Thanh Sơn là cần thiết và thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh PhúThọ. Việc điều chỉnh dự toán, giá gói thầu và hợp đồng thực hiện theo quy địnhcủa nhà nước tương ứng với từng thời kỳ.

Căn cứ hướng dẫn trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chứcthực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, Viện KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn