BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1163/LĐTBXH-LĐTL
V/v: xây dựng thang lương, bảng lương trong công ty cổ phần.

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Côngty cổ phần Bảo hiểm hàng không

Trảlời công văn số 149/CV-BHHK-TCHC ngày 13/4/2009 của Công ty cổ phần Bảo hiểmhàng không về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ýkiến như sau:

Theoquy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương;Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lươngtối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở các công ty, doanh nghiệp, hợptác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác củaViệt Nam có thuê mướn lao động; Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì công ty cổ phần nói chung và công tycổ phần được thành lập mới như trường hợp Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng khôngđược quyền tự xây dựng thang lương, bảng lương làm cơ sở ký kết hợp đồng laođộng, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác đối với người laođộng theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và đăng ký với cơ quan quản lýnhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các mức lương trongthang lương, bảng lương do Công ty tự xây dựng có thể tính bằng mức tiền cụ thểhoặc hệ số lương (do Công ty quy định hoặc vận dụng một số thang lương, bảnglương do Nhà nước quy định đối với các công ty nhà nước), nhưng mức lương thấpnhất trong thang lương, bảng lương không được thấp hơn mức lương tối thiểuvùng.

Trêncơ sở mức lương trong thang lương, bảng lương, Công ty thực hiện ký hợp đồnglao động đối với người lao động và mức tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xãhội cho người lao động là mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động.

BộLao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng khôngbiết thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào