BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1163/TCHQ-GSQL
V/v cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 836/HQHP-GSQL ngày 01/02/2012 củaCục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứquy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ, Thông tưliên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 của liên Bộ Thương Mại(nay là Bộ Công Thương), Giao thông vận tải, Tài chính, Công an và Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chởngười loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống, công văn số 7470/BCT-XNK ngày 12/8/2011 vềviệc nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, quà tặng của Bộ Công Thương để xác định đốitượng được nhập khẩu xe ô tô (bao gồm xe ô tô đã qua sử dụng và xe ô tô chưaqua sử dụng) theo chế độ quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài biếu,tặng tổ chức, cá nhân ở Việt Nam.

2. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tôcho đối tượng tại điểm 1 nêu trên, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện cấpgiấy phép theo quy định tại điểm 1.4, mục 1, phần I, các quy địnhliên quan khác tại Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/5/2001 của Tổng cụcHải quan và các văn bản hướng dẫn liên quan.

3. Hiện, Tổng cục Hải quan đang báo cáo Bộ Tàichính để triển khai xây dựng văn bản thay thế Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày29/5/2001 nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hảiquan thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh