BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1163/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần kỹ nghệ hạ tầngTELIN
(23/14A Đường Xuân Yên 11, Khu Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 2402/CV-TL /2009 ngày 24/02/2009 của Côngty cổ phần kỹ nghệ hạ tầng TELIN về việc không thống nhất trong xác nhận tờkhai nguồn gốc đối với xe cần trục bánh lốp KATO NK550VR nhập khẩu của Công tytại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 (không xác nhận) và Chicục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 (có xác nhận), Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

1. Việc xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe hai bánh gắnmáy nhập khẩu Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4995/TCHQ-GSQL ngày08/11/2001 hướng dẫn thực hiện. Theo đó, cơ quan Hải quan chỉ xác nhận tờ khainguồn gốc đối với xe ôtô và xe hai bánh gắn máy nhập khẩu, không xác nhận tờkhai nguồn gốc đối với các thiết bị máy công trình nhập khẩu.

2. Theo Danh mục hàng hoá XNK Việt Nam và Danh mục Biểu thuếnhập khẩu hiện hành thì "xe cần trục bánh lốp" được phân loại vàonhóm 8426 - không phải là xe ôtô (xe ôtô được phân loại vào chương 87) nênkhông thuộc đối tượng phải xác nhận Tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu theohướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh