VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1163/VPCP-QHQT
V/v Gia nhập tổ chức CITA

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Các Bộ: Giao thông vận tải, Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Công an.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 655/GTVT-QHQT ngày 26 tháng 02 năm 2003) về việc tham gia Hiệp hội Quốc tế về Đăng kiểm ô tô (CITA), Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau:

- Đồng ý Cục Đăng kiểm Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải gia nhập CITA (1.550 EUR/Năm) được hạch toán vào chi phí hoạt động đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Công Sự