TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1164/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế hàng tạm nhập, tái xuất

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Công ty cơ khí và thương mại Hải Phòng

Trả lời công văn số 25/CV ngày 06/3/2006 của Công ty Cơ khí và Thương mại Hải Phòng về thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1162/TCHQ-KTTT ngày 24/3/2006 xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng tạm nhập, tái xuất. Yêu cầu Công ty liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để được xem xét giải quyết theo nội dung công văn trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cơ khí và Thương mại Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An