BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1164/TCT-CS
V/v: miễn tiền thuê đất đối với Nhà máy nước Tam Kỳ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam

Trả lời Công văn số 4959/UBND-KTTH ngày 16/12/2013 của UBNDtỉnh Quảng Nam về việc miễn tiền thuê đất đối với Nhà máy nước Tam Kỳ, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 8, Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày14/11/2005 của Chính phủ quy định thẩm quyền quyết định miễn, giảm tiền thuêđất, thuê mặt nước:

“Điều 14. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp sau:

8. Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết địnhtheo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.”

- Căn cứ Khoản 3, Điều 30 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch quy định:

“Điều 30. Khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư

3. Dự án đầu tư xây dựng cấp nước được Nhà nước hỗ trợ:

e) Miễn tiền sử dụng đất.”

- Căn cứ khoản 1, Điều 1 Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày28/12/2011 sửa đổi Nghị định 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụnước sạch (có hiệu lực từ ngày 20/02/2012) quy định:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp vàtiêu thụ nước sạch như sau:

1. Bổ sung khoản 3 Điều 6 như sau:

“Điều 6. Sử dụng đất trong hoạt động cấp nước

3. Đơn vị cấp nước được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đấtđối với công trình cấp nước bao gồm: công trình khai thác, xử lý nước, đườngống và công trình trên mạng lưới đường ống cấp nước; các công trình hỗ trợ quảnlý vận hành hệ thống cấp nước (nhà hành chính, nhà quản lý, điều hành, nhàxưởng, kho bãi vật tư, thiết bị).”

- Căn cứ theo Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 8/10/2007 vềviệc cho Công ty Xây dựng và Cấp thoát nước Quảng Nam thuê đất theo hiện trạngsử dụng, tại phường An Xuân và phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ quy định:

“Điều 1. Cho Công ty Xây dựng và Cấp thoát nước Quảng Nam(Trụ sở chính: Lô 6 đường Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ)thuê đất theo hiện trạng sử dụng; với diện tích là 51.689,3 m2(Trong đó: diện tích đất thuộc phường An Xuân: 48.442,5 m2, diệntích đất thuộc phường An Mỹ: 3.246,8 m2) để sử dụng vào mục đíchkinh doanh- Nhà máy nước.

- Thời hạn thuê đất: 50 (năm mươi) năm, kể từ ngày28/9/1999.

- Địa điểm: Phường An Xuân và phường An Mỹ, thành phố TamKỳ, tỉnh Quảng Nam.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Nhà máy nước Tam Kỳđược Nhà nước cho thuê đất thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất theo quyđịnh tại khoản 8, Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chínhphủ kể từ ngày Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 có hiệu lực thi hành(từ ngày 20/2/2012). Thời gian từ ngày 28/9/1999 đến trước ngày 20/2/2012, Côngty phải nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Nhà máy nước Tam Kỳ là đối tượng được Nhà nước chothuê đất (không thuộc đối tượng nộp tiền sử dụng đất) nên không thuộc trườnghợp quy định tại Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ nêutrên.

Tổng cục Thuế trả lời để UBND tỉnh Quảng Nam được biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam;
- Lưu: VT, CS (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn