TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1165/TCHQ-CCHĐH
V/v Áp dụng mẫu tờ khai hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Công ty ô tô Toyota Việt Nam
(Địa chỉ: Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Phúc đáp công văn số 100/2013/TMV-PPLD ngày 01/03/2013 củaCông ty ô tô Toyota Việt Nam về việc khó khăn liên quan đến phần mềm ECUS4, BanCải cách Hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Những nội dung bất cập về mẫu tờ khai hải quan điện tử in(bao gồm phụ lục tờ khai chỉ có 3 dòng hàng) ban hành kèm theo Thông tư số 196/2012/TT-BTC đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh,thành phố tại công văn số 864/TCHQ-CCHĐH ngày 07/02/2013. Đồng thời, Tổng cụcHải quan đang gấp rút trình Bộ Tài chính để hướng dẫn. Trước mắt, đề nghị QuýCông ty thực hiện theo quy định hiện hành.

Ban Cải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan thông báo đểQuý Công ty biết và thực hiện./.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định