BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1165/TM /XNK
V/v tạm nhập tái xuất xe ba bánh gắn máy đã qua sử dụng

Hà Nội , ngày 30 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Ngân hàng thế giới tại Việt Nam

Trả lời công văn số 5/03 Adm ngày 9.5.2003 của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam về việc nêu trên;

Bộ Thương mại đồng ý Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tạm nhập tái xuất 01 chiếc xe ba bánh gắn máy đã qua sử dụng cho bà Amada Carler để trưng bày, là đồ vật sưu tầm tại nhà.

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phải tái xuất chiếc xe ba bánh nêu trên sau khi bà Amada Carler hết nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, tuyệt đối không được sử dụng vào mục đích khác ngoài việc trưng bày đồ vật trong nhà và không được đăng ký lưu hành trên đường bộ Việt Nam.

Việc tạm nhập tái xuất thực hiện theo quy định hiện hành và văn bản có giá trị thực hiện đến hết 30.8.2005./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu