VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1165/VPCP-CN
V/v báo cáo việc cấp giấy phép liên doanh nghiền xi măng tại Tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Xây dựng,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Thương mại,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Để có đủ cơ sở báo cáo Thường trực Chính phủ về việc cấp giấy phép liên doanh với nước ngoài lập nhà máy nghiền xi măng tại tỉnh Đồng Nai. Văn Phòng Chính Phủ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung nêu trên.

Văn bản báo cáo và tài liệu gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 25 tháng 3 năm 2003./.

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự