VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1165/VPCP-KG
V/v: ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2008

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dự thảo Quy chế tổchức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn(công văn số 995/TTr-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ cóý kiến như sau:

Đồng ý nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động củaTrung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn. Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo hoàn thiện, ban hành Quy chế theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ biết và thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: NV, KH&ĐT, TC, TP;
- Hội KHVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Ban XDPL, Website Chính phủ; Các vụ: KTTH, VX, ĐP;
- Lưu: VT, KG (5). 30

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc