VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1165/VPCP-KGVX
V/v chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với người làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

Kínhgửi: Bộ Nội vụ

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ (công vănsố 420/BNV-TL ngày 04 tháng 02 năm 2012) về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việcđối với người làm việc trong cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, Phó Thủtướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợpvới các Bộ liên quan nghiên cứu về sự cần thiết, tính hợp lý của chế độ phụ cấpđối với người làm việc trong cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo để đưa vào Đềán cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người cócông giai đoạn 2012 - 2020.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Nội vụ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTgCP;
- Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT; các Vụ: PL, KTTH, ĐP, NC, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), Nh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng