VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1165/VPCP-KTN
V/v tiến độ thực hiện Dự án FSO-5

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam;
- Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu.

Liên quan đến tiến độ thực hiện Dựán đóng mới kho nổi chứa xuất dầu FSO-5, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến chỉ đạo như sau:

- Yêu cầu lãnh đạo Bộ Giao thôngvận tải chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Tổng công ty Côngnghiệp Tàu thủy Nam Triệu và các cơ quan có liên quan tập trung bảo đảm tiến độhoàn thành, bàn giao kho nổi chứa xuất dầu FSO-5 như chỉ đạo tại công văn số 27/TB-VPCP ngày 29 tháng 01 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ.

- Yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Tàuthủy Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu thực hiện 3 ca 4kíp, giao nhiệm vụ thực hiện từng hạng mục còn thiếu, chậm để bù tiến độ chocác hạng mục đã chậm hiện nay.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: CT, KHĐT;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4b), GL

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý